Betaling ‘Winkel/Webshop’
Betaling kan direct en veilig via iDEAL of Creditcard (Visa/Mastercard). De betaling staat dan direct op onze rekening en de productie zal meteen ingepland en gestart kunnen worden.

Betaling via ‘Contactformulier/Offerte-aanvraag’
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij aflevering plaats te vinden.
2. Indien Borduuratelier De Kat zulks nodig acht kan Borduuratelier De Kat van de consument een aanbetaling verlangen ter hoogte van 25% van het totale verschuldigde bedrag bij aflevering
3. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 10 werkdagen na factuurdatum, op een door Borduuratelier De Kat aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
4. Na het verstrijken van 10 werkdagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Borduuratelier De Kat en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.